Sunday, 30 October 2016

Penekanan Itqan Dalam Pendekatan Pembangunan Insan

Tugasan SYW 502
AZURA DAUD
P-ISM0007/15
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan
(Pengurusan Pembangunan Islam)Pendahuluan

Itqan yang juga membawa maksud ketekunan atau kesungguhan[1] dalam mengerjakan sesuatu perkara akan membuahkan hasil yang lumayan. Tidak kira sama ada dalam pekerjaan untuk keperluan duniawi malah yang lebih penting ibadah yang dilakukan untuk pengabdian diri kepada Allah SWT. Antara perkara utama yang membawa kejayaan kepada seseorang insan terutamanya seorang Muslim untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT iaitu melaksanakan perkara yang mengikut ajaran Islam dan meninggalkan perkara yang dilarang (amar ma’ruf nahi mungkar) (Azrin Ibrahim, 2014) dan kesabaran dan kesungguhan dalam usaha yang dilaksanakan dalam sesuatu perkara. Dalam pepatah Arab juga ada menyebut “man jadda wajada” yang bermaksud siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil. Hal ini membuktikan kesungguhan yang kuat dapat mencorak insan yang berjaya.

Di dalam pembangunan insan, kesungguhan yang ditekankan dapat membentuk kesepaduan jiwa yang merangkumi elemen jasmani, emosi, rohani dan intelektual untuk terus mencapai kejayaan. Tidak kira apa jua halangan yang mendatang tetap akan ditempuhi dengan yakin dan sabar. Tambahan pula, dunia Islam kini didatangi dengan pelbagai isu yang boleh meruntuhkan kesepaduan umat Islam untuk terus bersama. Jadi, kesungguhan yang jitu dalam memastikan umat Islam sentiasa bersama untuk menentang anasir-anasir yang boleh meruntuhkan Islam dalam diri umat.

Kesungguhan Dalam Beribadah

Kesungguhan dalam beribadah bukan sahaja dapat membuktikan bahawa kita sebagai insan yang menjadi hamba soleh kepada Allah SWT malah membuktikan kita adalah insan yang sentiasa bersyukur dengan pemberian-Nya. Kesungguhan dalam beribadah boleh dibuktikan dengan melaksanakan kewajipan rukun Islam yang telah disyariatkan kepada setiap Muslim di muka bumi ini. Selain itu, perkara-perkara sunat juga boleh dilaksanakan dalam melengkapi ibadah wajib yang telah difardhukan. Di dalam Islam, ibadah dibahagikan kepada tiga bentuk iaitu ibadah asas, amalan-amalan utama dan ibadah umum (Muhammad Syukri Salleh, 2003). Ibadah asas merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang merangkumi solat, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kesemua ibadah ini akan menguatkan lagi hubungan insan dengan Allah SWT (hablum-minallah) yang akan menjadikan seseorang insan itu kuat dari aspek rohaninya dengan menjadikan pergantungan kepada Allah SWT sebagai perkara utama.

Selain itu, amalan-amalan utama pula menjadi penambah seri kepada ibadah-ibadah wajib yang telah difardhukan. Perkara ini menjadi kecintaan Allah SWT kepada setiap insan yang melaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan berterusan. Bagi ibadah umum pula, menjadi pelengkap kepada ibadah lain yang telah dilaksanakan. Ia berbentuk fardhu kifayah yang akan menegakkan hubungan sesama manusia dan alam sekitar yang dibangunkan (hablum-minannas). Pengabdian diri kepada Allah SWT (al-ubudiyyah) dalam ibadah ini menjadikan insan rasa bertuhan dan tidak melakukan perkara yang melalaikan sewenang-wenangnya (Mohd Shukri Hanapi, 2014).

Kesungguhan Dalam Melaksanakan Pekerjaan

Kesungguhan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan pula, dapat menjadikan usaha yang dilaksanakan lebih bermakna dan mampu memberi kemanisan kepada kejayaan yang dimiliki. Kesungguhan boleh dilakukan dengan usaha yang berterusan terhadap sesuatu perkara. Tidak kira sama ada sama ada kecil atau besar, usaha yang perlu dilakukan perlulah mampu memberi kesan positif kepada seseorang insan. Berusaha dengan melakukan setiap perkara dengan sehabis baik dan daya dapat membuktikan bahawa kita bukan seorang Muslim yang mudah menyerah kalah dan menyalahkan takdir Allah SWT semata-mata. Di dalam surah al-Ankabut ada menyatakan yang bermaksud

“Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama Kami sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredhaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.”
(al-Ankabut, 29:69)

Di dalam surah ini jelas menyatakan bahawa setiap insan yang berusaha dengan bersungguh-sungguh dan menjadikan Islam sebagai tunjang utama dalam pekerjaan yang dilakukan akan mendapat ganjaran berupa keredhaan Allah SWT yang akan menjadi jambatan untuk seseorang Muslim mencapai mardhatillah iaitu keredhaan Allah SWT. Mardhatillah yang akan menjadi matlamat akhir insan setelah untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat (al-falah)(Muhammad Syukri Salleh, 2003).

Walaupun manusia itu dilahirkan secara fitrah yang sama namun dengan usaha yang berterusan mampu mengubah nasib mereka. Tingkat usaha dalam memperbaiki ibadah dan pekerjaan ke arah kebaikan dapat meningkatkan lagi tahap keimanan dan menurunkan taraf nafsu yang ada dalam diri insan.  Ibu bapa berusaha mendidik anak-anak menjadi soleh, anak-anak berusaha mencapai cita-cita, pemimpin yang dilantik berusaha untuk memajukan negara dan setiap rakyat berusaha membangunkan negara secara bersama adalah antara contoh yang boleh digunakan untuk menonjolkan kesungguhan dalam diri setiap insan di atas muka bumi ini. Namun, keyakinan kepada qada’ dan qadar Allah SWT juga perlu sentiasa mengiringi usaha yang telah dilakukan (Ahmad Munawar Ismail, Zakaria Stapa dan Siti Aishah Suhaimi, 2012). Hanya Allah SWT yang akan menentukan apa yang terbaik buat hamba-Nya. Hal ini, akan menjadikan setiap insan redha dengan ketentuan Ilahi walaupun telah berusaha sehabis daya.

Kesimpulan

Kesungguhan yang tinggi dalam segenap aspek dapat menjadikan insan lebih berjaya dengan usaha yang dilakukan dan yakin dengan setiap perkara yang dilakukan itu adalah atas kehendak Allah SWT. Masyarakat yang lebih berdaya saing dapat diwujudkan dengan terdidiknya setiap insan untuk sentiasa bersungguh-sungguh dengan ibadah dan pekerjaan yang dilakukan. Dengan ini, negara dapat memfokuskan pembangunan ke arah sektor yang lain untuk terus memajukan negara dan menaikkan lagi nama Islam di mata dunia. Masalah-masalah remeh bukan lagi fokus dalam membangunkan negara tetapi lebih menumpukan tujuan ke arah pembangunan yang lebih holistik. 

Bibliografi

Ahmad Munawar Ismail, Zakaria Stapa & Siti Aishah Suhaimi. (2012). Islam dan pembentukan jati diri bangsa Melayu. Jurnal Hadhari Special Edition (2012) 143-154.

Azrin Ibrahim. (2014). Amalan hisbah di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mohd Shukri Hanapi. (2014). Tasawur Islam dalam pembangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Muhammad Syukri Salleh. (2003). 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd.

Norhafizah Abdul Halim. (2015). Pembangunan insan holistik: satu keperluan masyarakat sejagat. http://hafizahabdulhalim.blogspot.my/ (dilayari pada 22 September 2016).

Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM)(2016). http://prpm.dbp.gov.my/ (dilayari pada 22 September 2016).
[1] Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) 

Saturday, 21 May 2016

SENI KOMUNIKASI DALAM INSTITUSI


Tugasan 3 (SYW 501)
AZURA DAUD
P-ISM0007/15
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan
(Pengurusan Pembangunan Islam)


Komunikasi Menurut Perspektif Islam

Komunikasi adalah satu perkara yang boleh terjadi dalam bentuk lisan, bahasa tubuh, boleh terjadi dalam pelbagai bahasa dan melalui proses tertentu dalam perlaksanaannya. Di dalam Islam, umatnya disarankan untuk bercakap perkara yang berfaedah dan mampu memberi manfaat kepada insan lain dan jika perkara yang ingin disampaikan itu boleh menimbulkan natijah buruk adalah digalakkan untuk diam seperti di dalam hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam".
(Muslim,No Hadith: 67 & Bukhari,No Hadith: 5559)

Perkara yang berfaedah dalam komunikasi yang boleh memberi kesan positif sama ada kepada individu atau masyarakat adalah seperti memberi nasihat, menyampaikan dakwah dan menyeru umat ke arah kebaikan yang berpandukan kepada al-Quran dan sunnah. Setiap perkara yang bermanfaat ini akan dikira sebagai ibadat. Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w bersabda

"Sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka".
(Bukhari, No Hadith: 3202)

Komunikasi seseorang pemimpin di dalam Islam menggariskan beberapa perkara tertentu sebelum iaitu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan (Mohd Yusuf Hussain, 1995). Syarat-syarat yang telah ditetapkan iaitu mempunyai sifat-sifat mahmudah antaranya berilmu, adil, berani, pemaaf, bertimbang rasa, menepati janji, benar, tegas, tawadu' (merendah diri) dan sifat-sifat mahmudah yang lain dan perlu membuang sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat ini adalah sifat terpuji yang akan menonjolkan kebaikan seseorang pemimpin di dalam Islam. Selain itu, memelihara hubungan baik dengan Allah (habl min Allah) dan memelihara hubungan baik dengan manusia dan sumber alam (habl min al-nas). Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003) dan Mohd Shukri Hanapi (2014) menyatakan habl min Allah dan habl min al-nas merupakan elemen penting di dalam tasawur Islam yang akan membentuk pembangungan Islam. 

Komunikasi yang terbaik di dalam Islam boleh dicontohi melalui kaedah yang dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w. Kaedah komunikasi yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w adalah secara berhikmah dan mampu melembutkan hati-hati musuhnya. Walau dalam apa jua keadaan Rasulullah s.a.w akan menunjukkan contoh terbaik kepada umatnya. Keberkesanannya terbukti apabila Rasulullah s.a.w telah berjaya mempengaruhi dan menguasai masyarakat Yahudi walaupun pada mulanya mereka bersikap kasar, bengis dan biadap (Mohd Azrul Azlen Abd Hamid, 2011).

Kesan daripada komunikasi yang baik bagi seorang pemimpin yang mengikut cara Rasulullah s.a.w akan mewujudkan satu institusi Islam yang mampu mengikut hukum syarak dengan baik dan berkesan. Visi dan misi untuk memperjuangkan agama Allah s.w.t akan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur yang berpandukan kepada al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan Rasulullah s.a.w. Dengan ini, sebarang salah faham yang berlaku dalam institusi dapat diatasi dengan cara yang berhikmah dan adil dengan kebijaksanaan pemimpin yang mengikut kaedah komunikasi di dalam Islam.

Bibliografi

1. Mohd. Yusof Hussin. (1995). Komunikasi kepimpinan dari perspektif Islam dalam Kecemerlangan Pentadbiran, Dasar dan Amalan Dalam Islam. INTAN. 
2. Mohd Azrul Azlen Abd Hamid.(2011). Pendekatan psikologi Rasulullah s.a.w dalam Solusi Isu 38.Telaga Biru Sdn. Bhd.
3. Muhammad Syukri Salleh. (2003). 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam, Zebra Editions Sdn. Bhd.
4. Mohd Shukri Hanapi. (2014). Tasawur Islam dan pembangunan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Sunday, 17 April 2016

SENI KOMUNIKASI DALAM INSTITUSI

Tugasan 2 (SYW 501)
AZURA DAUD
P-ISM0007/15
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan
(Pengurusan Pembangunan Islam)


Jenis Komunikasi Dalam Institusi
 
Dalam pengurusan institusi, komunikasi adalah hal yang paling penting dan menjadi medium utama untuk menggerakkan sesuatu institusi. Segala visi dan misi akan tercapai dengan jayanya jika komunikasi antara ahli di dalam institusi dapat disampaikan dengan baik. Komunikasi menjadi titik tengah dalam menyampaikan maklumat kepada ahli institusi dan kepada orang awam. Jika komunikasi yang ingin disampaikan di dalam institusi gagal kesannya akan menyebabkan kegagalan dalam sistem pentadbiran. Hal ini juga akan memberi kesan kepada operasi yang bertitik tolak daripada sistem pengurusan yang berkualiti. 

Di dalam institusi terdapat dua jenis komunikasi iaitu komunikasi formal yang terkandung komunikasi secara ke atas, ke bawah dan mendatar dan yang kedua ialah komunikasi tidak formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi dalam kalangan ahli institusi yang bertujuan untuk melaksanakan aktiviti institusi secara tegas dan teratur. Komunikasi ini boleh dilihat kepada pembahagian kerja yang teratur, posisi jawatan yang telah ditetapkan dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh ahli dalam isntitusi adalah lebih spesifik (Fatma Wardy Lubis, 2008).

Kaedah komunikasi secara formal yang pertama ialah komunikasi ke bawah. Komunikasi ini melibatkan arahan atau perintah dari pihak pentadiran kepada pekerja yang lebih rendah jawatan. Kaedah ini lebih melihat kepada jawatan yang dimiliki dan arahan yang dikeluarkan adalah sebagai perintah. Pengaliran arahan adalah dari pihak tertinggi kepada pekerja bawahan boleh terjadi dalam bentuk lisan, pengumuman, tulisan atau pekiling yang dikeluarkan yang mesti dipatuhi oleh setiap ahli di dalam institusi. Kaedah kedua adalah komunikasi ke atas yang bertentangan daripada komunikasi ke atas. Kaedah ini mengalirkan komunikasi dari pihak bawahan kepada pihak atasan. Perbincangan, sumbang saran dan kerjasama antara ahli institusi akan melahirkan idea-idea baru bagi pihak pentadbiran laksanakan. Penyampaian wujud dalam bentuk pemberian laporan secara bertulis, mesyuarat dan perbincangan secara lisan serta dari sebarang idea yang dibawa oleh golongan pekerja bagi kebaikan institusi (Fatma Wardy Lubis, 2008).

Kaedah seterusnya dalam komunikasi formal dalam institusi adalah komunikasi mendatar. Komunikasi sebegini terjadi dalam kalangan mereka yang mempunyai jawatan yang sama atau kedudukan yang setara dalam institusi. Komunikasi yang disampaikan adalah lebih berkesan kerana perbincangan yang lebih selesa dan idea yang disumbangkan akan dibawa ke pihak atasan bagi tujuan perlaksanaan. Secara asasnya komunikasi sebegini adalah tidak formal tetapi dikategorikan formal kerana perbincangan yang dibawa adalah berkaitan institusi yang disampaikan kepada ketua jabatan yang akan seterusnya akan dibincangkan di pihak atasan (Chairul Furqon, t.t.)

Bagi komunikasi tidak formal di dalam institusi pula melibatkan perbincangan dalam ahli institusi sama ada berkaitan kerja atau tidak berkaitan. Komunikasi informal juga dikenali sebagai grapevine atau desas desus. Desas desus adalah satu kebiasaan dalam institusi dan boleh terjadi secara ke atas, ke bawah dan mendatar. Melalui komunikasi tidak formal ahli institusi mengenali antara satu sama lain dan aktiviti dalam pengurusan sumber manusia dilaksanakan. Aktiviti yang dilaksanakan tidak berkaitan dengan keperluan institusi secara langsung namun kesan yang diterima selepas aktiviti akan meningkatkan kecekapan kerja ahli institusi dan meningkatkan motivasi kerja mereka (Aris Febri Rahmanto, 2004).

Secara keseluruhannya, komunikasi boleh terjadi dalam bentuk formal dan tidak formal. Komunikasi formal adalah lebih terkawal dan penyampaiannya adalah lebih jelas dan bertujuan manakala komunikasi tidak formal adalah lebih meluas perbincangan dan idea yang disampaikan lebih menyeluruh. Tujuan bagi komunikasi yang dilaksanakan adalah bagi kebaikan institusi dalam pentadbiran yang dilaksanakan.

Bibliografi

1. Fatma Wardy Lubis. (2008). Peranan komunikasi dalam organisasi. Jurnal Harmoni Sosial, Januari 2008, Volume II, No. 2.
2. Aris Febri Rahmanto. (2004). Peranan komunikasi dalam suatu organisasi. Jurnal Komunikologi, September 2004Vol. 1 No. 2
3. Chairul Furqon. (t.t.). Hakikat komunikasi organisasi. Program Studi Manajemen-FPIPS , Universitas Pendidikan Indonesia.


  

Friday, 11 March 2016

SENI KOMUNIKASI DALAM INSTITUSI

Tugasan 1 (SYW 501)
AZURA DAUD
P-ISM0007/15
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan
(Pengurusan Pembangunan Islam)


Seni Komunikasi Efektif Dalam Institusi

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu disampaikan secara terus dan difahami oleh masyarakat atau pendengar dengan berkualiti. Komunikasi itu sendiri adalah satu proses menyampaikan maklumat, perasaan, idea atau pandangan daripada seorang individu kepada individu yang lain. Ia juga dianggap satu seni melalui kaedah penyampaian yang ingin dilaksanakan agar dapat diterima dengan baik memandangkan sikap manusia yang berbagai ragam. Belum tentu sebarang idea atau pandangan yang ingi dilontarkan mampu diterima dengan baik dan memerlukan seni komunikasi yang sangat efektif kerana tujuan berkomunikasi adalah untuk pemberitahuan maklumat, pemujukan, perundingan, pergaulan dan beberapa tujuan lain yang berubah mengikut situasi (Ramlan Ab Rahman, t.t.)

Seni komunikasi yang efektif perlu diterapkan di dalam institusi kerana penyampaian maklumat yang tepat bagi setiap ahli yang terdapat di dalam institusi akan menggerakkan institusi dengan lebih lancar. Sebarang salah faham dalam penyampaian komunikasi akan menyebabkan berlakunya krisis atau konflik dalaman yang boleh menjejaskan operasi institusi dan jika dibiarkan secara berterusan akan memberi kesan kepada falsafah pengurusan yang ada. Setiap ahli di dalam institusi harus peka dengan maklumat yang disampaikan supaya tidak berlaku sebarang masalah dalam proses penyampaian maklumat sama ada dari pihak atasan ke pihak bawahan atau sebaliknya. Di dalam instistusi pembelajaran misalnya komunikasi efektif amat penting dalam proses penyampaian ilmu dan kefahaman yang jelas terhadap ilmu yang disampaikan amat diperlukan. Ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah perlu dijelaskan dengan sebaiknya supaya umat Islam tidak salah dalam melaksanakannya dan faham akan kepentingan ibadah yang telah difardhukan ini (Ibrahim Elfiky, 2010).  

Masalah yang sering terjadi di dalam komunikasi efektif ini adalah apabila terdapat segelintir ahli yang mengambil sikap endah tak endah dengan maklumat yang disampaikan dan menganggap tanggungjawab perlaksanaan hanya untuk pihak tertentu sahaja. Hasil daripada sikap ini akan menyebabkan gerak kerja operasi akan terganggu dan matlamat yang ingin dicapai tidak kesampaian. Komunikasi efektif yang berkesan adalah apabila semua ahli di dalam institusi mengambil tahu akan perkara yang disampaikan dan memanjangkan perkara tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab secara berhemah. Peringatan secara berterusan dilaksanakan sehingga perkara yang ingin disampaikan terlaksana dengan cemerlang (Zainuddin Zakaria & Ziadatul Hidayah Zakaria, 2006).

Seni komunikasi yang efektif mampu menjadikan perjalanan operasi sesuatu institusi lebih lancar dan pengurusannya lebih teratur. Masyarakat juga akan lebih mempercayai dengan institusi yang mampu melaksankan operasinya dengan lancar dan berkualiti. Lukman al-Hakim juga pernah berpesan kepada anaknya mengenai komunikasi dan boleh dijadikan tauladan oleh umat Islam apabila berbicara tidak kira apa jua pangkat atau kedudukan yang dimiliki. Kata-katanya berbunyi

"Wahai anakku! Berhati-hatilah terhadap tutur kata dan bicaramu, peliharalah budi bahasamu dan sentiasalah bermanis muka nescaya kamu akan disenangi dan disukai oleh orang yang berada di sekelilingmu. Perumpamaannya seolah mereka telah mendapat barang yang amat berharga darimu"

Dengan ini, tiada lagi konflik yang boleh memecah belahkan sesuatu institusi yang berpunca daripada komunikasi yang kurang baik.

Rujukan
  1. Ramlan Ab Rahman.(t.t.), Komunikasi Efektif, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).
  2. Zainuddin Zakaria & Ziadatul Hidayah Zakaria.(2006), Komunikasi efektif, PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
  3. Ibrahim Elfiky (2010), Terapi komunikasi efektif dengan metode praktis Neuro-Linguistic Programming (NLP), Mizan Media Utama.

Tuesday, 21 May 2013

SAHABAT


ASSALAMUALAIKUM....

“Bersahabat dengan orang yang soleh dan dengan orang yang jahat persis seperti berkawan dengan pengedar minyak wangi dan tukang besi (yang menghembus bara api). Pengedar minyak wangi sama ada ia memberi anda sebahagian atau anda membeli bau-bauan daripadanya atau sekurang-kurangnya anda mendapat juga baunya. Manakala tukang besi pula samada ia menyebabkan baju anda terbakar atau anda mendapat bau yang hapak.” (Riwayat Abu Daud)


Terbaca mengenai hadis Rasulallah SAW mengenai sahabat kadang-kadang terfikir aku ni sahabat yang baik ke? Mampu ke jadi seperti si pembuat minyak wangi tu?